UMUZABIBU WA RWIGARA

0
5062

Yanditswe na Jean-Jacques Bigwabishinze

Kagame, ngarutse kukugaya !
Umutima ukomeje kuremererwa
No gututumbamo intimba,
Iyo ndeba umubyeyi
N’umwana yabyaye
Warabambitse amaroza,
Ubagaraguza agati,
Ukaba ubica urubozo,
Warabanje kubicira !

Uyu Diyani Rwigara
Umaze iminsi utoteza
Wamutangiye mu Nteko,
Umushumuriza Abajepe
N’abaporisi bitwaje urwego,
Igipangu barapanda,
Ibisenge barasenya,
Imitungo barasahura,
Bagira imbohe bene urugo !

Umubyeyi umubyara
Ntiwamutinya ari mukuru:
Umugongo baravunagura,
Akaboko baracocagura,
Umurindisha insoresore,
Kumuha akabanga birakajya !

Ariko akamuga karuta agaturo;
Turashimira Imana
Yamuciriye akanzu;
Tunyuzamo tukamuca iryera
Azanywe imbere ya Pilato,
Mu nkiko z’umurimbo
Zahindutse inyundo
Yo guhonda Umunyarwanda
Udakunzwe n’iyi ngoma !

Washatse kubivugana,
Imana basenga irabakwima,
No mu maboko y’ababisha
Ibasesekazaho imigisha,
Kuko ari Imana y’ukuri !

Ubajugunya mu buroko,
Ngo bazaborereyo,
Maze Rwigara wishe
Azabure abamuzungura,
Imitungo ye utware !

Kagame ko ukabije ubugome !
Iryo rari ry’ibintu se
Rizakumara intimba,
Rikubakemo ubumuntu ?

Utarica Rwigara,
Wamuhuguje ibibanza;
Imyanzuro y’inkiko
Igutegeka kubimusubiza
N’ubu ntirubahirizwa !

Aho umariye kumwica,
Umusenyera igorofa;
Mu bushinyaguzi bwawe,
Utegeka abo yasize
Kuzishyura ababasenyeye;
Mbê ko ukabije ubutindi !

Umuzabibu wa Rwigara,
Bene wo bawukomeyeho,
Ntibawukwegurira ku neza,
None uwufashe ku ngufu !

Aho ayo menyo arya urw’undi,
Imana ntizayagukura mu kanwa,
Ikagusigira ibihàànga
Iguhora guhangana na yo
Uyitsembera urubyaro ?

Umuzabibu wa Rwigara,
Wawushyizeho uruzitiro,
Uwuragiza abafatanyabyaha bawe,
Ngo bawukurindire.
Igicuku cyamara kuniha,
Bakaza basesera,
Bakagutura imbuto z’umuzabibu
Basoromye rwihishwa.

Ahabu, ko uri umwami w’ikirumbo !
Ko mbona ukabije ubusambo,
Inda ikaba yarakurenze,
Aho umuzabibu wa Rwigara
Amaherezo ntuzaguhagama ?

Ubwo usahura iby’abandi,
Ugasarura aho utabibye,
Aho wowe n’umugore wawe
Ntimuzapfana ibisare,
Mwagwa mu mujyi
Imbwa zikabanywera amaraso;
Mwagwa ku gasi
Mukaribwa n’ibisiga,
Ntihasigare n’igikanka ?

Ko urya akaribwa n’akataribwa,
Ntushyire uturaso ku mubiri
Nk’urya yicariye umwobo,
Ugahora uri Mpwerazikamwa,
Kandi amashyo y’inka
Ajagata mu nzuri,
Mu nkuka za Muhazi !
Dore wanitse imbavu
Nk’umuturage usanzwe
Wazonzwe na Nzaramba !

Ko usambira byose nk’isuri,
Ugasahura twose nk’isiha,
Ugahunika mu muheno,
Amaherezo azaba ayahe ?

Waba se umunyabwenge bucye,
Ntukome agatima ku minsi
Iteka inzovu mu rwabya ?
Iyo mitungo wiîrârâmô,
Ukayihuguza bene yo,
Ngo urazigamira urubyaro,
Uzi ko ingoma yawe nihirima,
Ibyo wibye bizagaruzwa,
Bigasubizwa bene byo ?

Ko umuryango wa Rwigara
Wiringira Uwiteka,
None Imana nibatabara,
Yazindukiye kubahorera,
Uzayihungira hehe ?

Bya bitwaro bya rutura
Watumije mu Bushinwa,
Bigashiriraho imisoro
Y’umuturage ushonje,
Bizahagarika umuyaga w’ishuheri
Uzaza kugushushubikanya
Waka nk’igishirira ?

Bya bikurankota
Biterera ku munigo
Uwo ubitungiye agatoki,
Bizagucungira umutekano
Imana nicugusa ibirunga,
Bikabòògera rimwe,
Nyiragongo ikakurukaho ?

Ni yihe ngabo izagukingira,
Icyoko cy’îhòòra nikireta,
Inkuba ikamanuka mu mirabyo
Ije kurwanira intungane,
Ikahuka muri ya miturirwa
Wanyanyagije muri Kigali
Nk’iminara y’ubwibone,
Ikayihindura umuyonga ?

Uti « mfite Furedi Ibingira
N’ingabo ze z’ibigango
Mu ngamba z’Inkeragutabara;
Yanyiciye Abepisikopi ndamushima,
Abapadiri na bo aradiha,
Kiriziya yose arayisibasiba,
N’Imana niza azayesa,
Ntizamenya ikiyikubise ! »

Ntukirirwe wihenda,
Wa mugani w’Abarundi,
Ngo wikubite ku gatuza,
Uti « ndi igitangaza,
Uwo ntishe ndafunga,
Uwo nanga nkakanyaga,
Uwo ntinya nkanyereza,
Nabaye gitinywa ! »

Uti « natoje ingabo zanjye
Mu migenge ya Gabiro;
Ubu ntunze utudege
N’ibibunda n’ibisasu,
N’urubyiruko rw’intore,
[Nda ndambara yandera ubwoba !]

Ibyo se Imana irabikangwa
Yararemye ijuru n’isi,
Izi umubare w’iminsi uzabaho,
Yarabaze umusatsi wawe ?

Ni iki gituma wizera
Ko kuri uwo munsi ugumye
Nyamvumba na Ruvusha
Muzaba mukivuga rumwe ?
None baâzahindura umuvuno,
Barambiwe kuba ruvumwa,
Mukavangura ingabo,
Hagati yawe n’igihugu,
Bagahitamo umuturage !

None se Muganga na Murokore
Bààraâmbîrwa kwica urubozo
No kujujubya Umunyarwanda,
Bagahinduka abarokore,
Bakirirwa mu masengero
Baririmba hoziyana,
Bahimbaza Uwiteka ?
None baâzâakììra agakiza,
Nk’abanyabyaha b’i Ninivi
Bakijijwe n’ijwi
Ry’umuhanuzi Yona ?

Aho ntuzasigara wenyine,
Abo twita inkoramaraso
Barahisemo kwisubiraho,
YESU yarabagiriye ubuntu,
Akabahurutura ku ifarasi,
Mu nzira ijya i Damasiko ?

Singucira urubanza,
Intungane si jyewe;
Ntuvunire ibiti mu matwi,
Niba ataratahwamo n’urupfu:
Wihinyuza Nyirigira,
Kuko nakora mu ntagara
N’amaguru atazagukiza !

Numvise ko uhora mu bapfumu,
Ngo ntacyo ukora utaraguje;
None dore imitsindo:
Subiza bene wo
Umuzabibu wa Rwigara;
Umupfakazi n’impfubyi yasize
Basohoke muri gereza,
Nta yandi mananiza;
Wibavutsa amagara,
Ngo ubone uko wiba amagana
Rwigara yaruhiye !

Loading...

LEAVE A REPLY