IMANA HANO I KISANGANI NIYO IDUHETSE ATARIYO TUBA TWARASHIZE!

UMUNTU W’IMANA YAGEZE MUKAGA AFATA IMINSI IBIRI ARASENGA, UMUNSI WAMBERE NTIYUMVA IJWI RY’IMANA UMUNSI WAKABIRI ARAVUGA ATI “UWITEKA NTACYUMVA”! ARIKO KUBERAKO UWITEKA ARUMUNYEMBABAZI, ARAMUBWIRA ATI:

“NABONYE UKWIFUZA KWAWE ICYO NKUBWIYE NUKO NTAZAGUSIGA, NZAGENDANA NAWE, NZAGUHEKA MU MUGONGO WANJYE KANDI IMBERE HARI IBYIZA, WIHANGANE WONGERE WIHANGANE KUGIRANGO UZABIBONEHO, KUKO KU ISI HABURA IBYIZA KUBERA SATANI”.

UMUNTU ARATAHA UMUNSI WA MBERE, UWA KABIRI,  ICYUMWERU KIRASHIRA ARIKO ABONA ARACYATESEKA ARONGERA ARIGANYIRA ATI “AHARI IMANA YARAMBESHYE”. NUKO ARYAMYE NIJORO AROTA AGENDA ABONA IBIRENGE BYISHUSHANIJE INYUMAYE “ATI BITE MANA YANJYE?”

IMANA IRAMUBWIRA ITI  “BIRIYA BIRENGE UREBA NI IBYANJYE KUKO IBYAWE NTIBYABONEKA KUKO MBA NGUHETSE KUBITUGU BYANJYE.  IHANGANE URENDA KUBONA BYA BYIZA NAGUSEZERANIJE KUKO SIMBESHYA NZABIGUHA VUBA. BURYA MBA NAGUTERUYE NTABIKOZE NTA NINTAMBWE NIMWE WATERA URI WENYINE. UMUNTU ARAKANGUKA ARUSHAHO KWIZERA. UKO NIKO NATWE TUMEZE MU MINSI TUMAZE HANO I KISANGANI, IMANA NIYO IDUHETSE ATARIYO TUBA TWARASHIZE!

IMANA YIRIRWA AHANDI IGATAHA I KISANGANI, IMANA NI INYAMPUHWE ICA URUBANZA RUTARENGANYA KANDI IRENGERA ABANYANTEGENKE.

HAHIRWA UWAYIHUNGIYEHO KUKO IZAMUHOZA, HALELUYA!

AFERWAR-Duterimbere