NCECEKE?

FPR yamaze amaturufu. Ariko kuko igomba gusamba isambira inyange zitigeze zijandika mu bisogiror o(umwanda w’amatungo), iri gukoresha INTORE N’IMISEGA bakishyira hamwe bakarwanya abarwanya akarengane kakorewe abanyarwanda ndetse kagikorerwa abanyarwanda, intwaro barimo bakoresha ni ibitutsi kuko nta kindi gisigaye.

U Rwanda rusigaye rwarabaye NDIMUBANZI kubera gushotora ibihugu bihana imbibi, i Burundi umunyarwanda yabaye UMWANZI UGENZWA NO KWICA NO KONONA , muri Congo umunyarwanda yabaye UMUJURA USAHURA AKANICA ABANYEKONGO, i Bugande umunyarwanda ni INKOZI Y’IBIBI, YICA IKANASHIMUTA, …

Abahutu mu Rwanda barapfuye bazira ubwoko bwabo. Barambuwe, barahizwe. Ubihakana ni uhakirizwa ngo aramuke yicaye mu Rwanda ndetse n’abijuse utwarubanda.

Abahutu baricwa urubozo mu magereza, abahunze barahigwa bukware ndetse n’abo babyaye baritwa abana b’abanazi birakorwa n’intumwa za FPR zikataje mu kubiba inzangano n’amacakubiri.

Nta mugayo, mu Rwanda rwo hambere, akazi kabi nko kwica, kujisha, kumenesha, gutoteza rubanda, byakorwaga n’abatwa n’abo bita ibitsimbanyi, babikoraga kuko babitegetswe zari ingorwa ziboshywe n’abagome ndetse zari zitarumva umunyenga wo kwigenga, kwishyira ukizana muri Demukarasi.

Ariko na none, umugaragu mwiza ni uwahagararaga kuri Sebuja mpaka nawe abuze amagara ye.

Intore n’intozo zambaye amayogi ziri ku muhigo wo guhiga rubanda.

Ni mwiyangire, ubufatanye no kwanga akarengane byahiritse Kalinga igihe yari yarazambaguje rubanda. Yemwe no mu Bufaransa n’ahandi byarabaye Rubanda ikora akantu iribohora. Abazi amateka y’abafaransa abami n’abaherwe baryaga imitsi ya Rubanda bavuye muri za Chateaux bariruka ziba umutungo w’igihugu n’uwa Rubanda. URABE WUMVA GITINDI GISINZIRIYE

Abatutsi barapfuye bazira ubwoko, na n’ubu baracyapfa baracyatotezwa none se birakorwa n’abanazi? Nyamara intore zirashinyagura ziranashahura!

Rubyiruko rwiyumvamo ubushake bwo guharanira kubaho, amahoro n’uburinganire bw’ikiremwamuntu ntimurangazwe n’abakomeza gukamisha jenoside yakorewe abatutsi bababuza kubaho mu mudendezo nimwiyangire mufunge imitima mwitere ibinya intore zimoke zonyine, zangane zonyine!

Urubyiruko rugize Ishyirahamwe JAMBO muhumure ntimuzaba IBYONTAZI nk’uko intore zibyifuza. Muri abana b’abantu icyo cyaha cy’inkomoko bashaka kubahekesha nticyandurira mu maraso.

Abimitse urwango bashaka kuvangura abanyarwanda no kubapfunyagaza ngo bubike imitwe kuko bavuka mu miryabgo yahoze mu buyobozi bwa repubulika ya mbere n’iyakabiri ntibayoboke ingoma y’akandoyi akaba ari nacyo bazira mukomere ntimukomeretswe n’ibitabapfu by’intore zaneye isoni.

Mu Gatenga, I Gahanga, Rebero, Nzove, i Kibeho, Kisangani, Tingitingi, Mbandaka n’ahandi ntavuze hararyanaga, mwari ibibondo ababyeyi banyu baritanga bara bafureba mugira Imana mwese mukiriho mwagiriwe ubuntu kugirango mubeho murengere IKIREMWAMUNTU.

Mushikame mukunde kubaho mu mahoro. Mwarakoze kutimurira ubwonko mu gifu ngo mwicuruze muzacuzwa na RUMAZIMINSI umukozi wa NYAMUNSI.

Abagizwe imfubyi na FPR bari muri mwe, mukomere mwarakuze nta Kigega cya Leta kibitayeho.

Mukomeze ubutwari. Mukomere UBURAKARI BW’IMBOGA NTIBWOTSA IMBEHE.

Umusomyi wa The Rwandan