Ba Majors Robert Higiro, Nkubana Emmanuel na Micombero JM:”Itangwa ry’imyanya muri RDF ni akajagari”

    Major Micombero:”Nta tegeko na rimwe ryanditse RDF igenderaho”, niyo mpamvu perezida Paul Kagamé yigaruriye igisirikari akigira icye bwite akagabira uwo ashatse akambura uwo yanze

    Comments are closed.