Raporo y’uruhare rw’Ubufaransa mu Rwanda yasobanuwe nabi igisohoka? Uwayisomye yose yadusobanuriye

Raporo y’uruhare rw’Ubufaransa mu Rwanda yasobanuwe nabi igisohoka? Aloys Simpunga wayisomye yose yadusobanuriye